‘Stoommolens’

De jaren 1854 en 1855 kenmerkten zich door een buitengewone windstilte. De meeste branders waren genoodzaakt hun graan te laten malen door het stoomgemaal ‘De Rijsthalm’, wilden ze hun branderijen laten doorstoken. Dit leidde ertoe dat ze onderling ook zo’n gemaal lieten bouwen. Al spoedig dus verrees het stoomgemaal ‘De Draak’, daarna ‘De Dubbele Arend’, ‘De Cycloop’, ‘De Gaper’, ‘De West,” en tenslotte die van T. Melchers. In 1877 vertegenwoordigden de stoommolens een vermogen van bijna 200 paardenkracht.


Stoommolen ‘De Rijsthalm’ (1853)

Eigenaar: J.G. van Dusseldorp (1853)
Adres: Buitenhavenweg
Directeur 1878: J. Mijer
Eigenaar 1879: N.V.
Directeuren 1880: J. Mijer en C.H. Prins

In de zomer van het jaar 1852 werd aan den Buitenhavenweg een begin gemaakt met de bouw van een stoom- rijst- en ruw-molen, genaamd de ‘Rijsthalm’, die op 14 januari 1853 voltooid en in werking trad. Dit, en de prima gelegenheid voor een dergelijke inrichting daar ter plaatse, trok de aandacht van vele branders, fabrikanten en kooplieden. Het was het eerste stoomgemaal in de gemeente Mathenesse. Door het aanleggen van een straatweg en het maken van een basaltkade werd in vrij korte tijd de Buitenhavenweg tot aan de Bakkershaven geheel met fabrieken en pakhuizen bebouwd.

Verder Lezen

Bronnen:
‘Drie Eeuwen De Kuyper’ – 1995

Beeldmateriaal:
Reclameposter Joh. de Kuper & Zn – Stadsarchief Rotterdam – beelnummer NL-RtSA_4006_2006-24-01
Schiedams Vissersvloot – Gemeentearchief Schiedam – beeldnummer  32161 (bewerkt)


Stoommolen ‘De Draak’ (1856)

Eigenaar in 1855: N.V. /J.H. van Gent, H. Jansen & Co., J.J. Melchers, D. den Draak, F.H. Bussmann, F.C. Elast, L. Melchers, C Meuyer en J.A. Jansen
Adres: Noordvestsingel 42
Directeur 1855: D. den Draak

Directeur 1891: J.T.J. Siemes

De stoommolen (het was de tweede in Schiedam) ‘De Draak’ werd gebouwd niet ver van de plek waar in 1823 de windmolen ‘De Star’ in vlammen opging. Eigenlijk zou op deze plek weer een windmolen verrijzen. Een aanvraag voor de bouw van een windmolen was ingediend door de brander Hoek uit Delfshaven. Deze trok de aanvraag later in waarop J.H. van Gent zijn kans schoon zag een aanvraag in te dienen voor de bouw daar en op dat moment van een stoommolen.

Verder Lezen

Noten:
1)Zeer waarschijnlijk heeft de heer Ph. J. Rijkuiter in 1872 gereageerd op een advertentie in de Schiedamsche Courant (11 juli) waarin de stoomkorenmolen vroeg om een stoker.
2)Op 24  juli 1867 huwde de wed. J.T.H. Engering (haar meisjesnaam was J.J. Melchers) met de heer J.D. Mijer (weduwnaar). We zien in het Jaarboek 1868 de tenaamstelling van de mouterij wijzigen van Engering wed. T.J.  in Melchers J.J..
3)De heer F. Jordaans werd in juni 1902 benoemd door de Gemeente IJsselmonde tot Machinist van de Gasfabriek en de Drinkwaterleiding. 


Stoommolen ‘De Dubbele Arend’ (1860)

De situatie in 1962, links de stomp van de vroegere molen ‘De oost’ en rechts op het plein bij de alleen lopende man stond rond 1900 de stoommolen ‘De Dubbele Arend’.
Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 01127 (bewerkt).

Eigenaar 1860: Voogd & Co.
Adres: Broersvest 80

Eigenaar 1862: N.V. De Dubbele Arend  – Aandeelhouders: J.C.F. Nolet, .., ..
Directeur 1864: P. Meijer
Directeur 1890: J.M. Honnerlage Grete

In 1870 werd een aanvraag ingediend voor uitbreiding van grond voor de stoommolen. Dat verzoek werd afgewezen door B&W van Schiedam. In 1876 werd de stoommolen uitgebreid met de installatie van een grote stoommachine en grotere ketel. In 1893 stopte de stoommolen met de productie.

Verder Lezen


Stoommolen ‘De Cycloop’ (1857)

De Buitenhavensluis gezien vanaf de Voorhaven in de richting van de Buitenhavenweg (rechts) en (uiteindelijk de) Koemarkt. Rechts is zeer waarschijnlijk het hoge gebouw van Stoommolen ‘De Cycloop1‘.
Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 32176 (bewerkt).

Eigenaar in 1860: C. Nolet
Adres: Buitenhavenweg

Eigenaren 1867: C. Nolet en Driessen
Directeur 1878: A.H. Ris

Loongolf
In juli 1896 werden de lonen aangepast door de gemeente voor personeel bij de drinkwaterleiding en de gasfabriek. Om de problemen waarschijnlijk voor te blijven werden door de directies van de stoommolens ‘Nederland’ en ‘Cycloop’ uit eigener beweging opgetrokken. Onderknechten kregen vanaf die datum ƒ12 per week en een Meesterknecht ƒ13,50. De Directie van de ‘Draak’ ging daar voor een gedeelte in mee, maar bleef bij de Meesterknechts hangen op ƒ13. Dit was tegen de zin van alle knechts van alle drie de stoommolens. De molenaarsknechts belegden daarom op zondagavond 26 juli 1896 om 19:30 uur een vergadering in het ‘Gildehuis’ van de R.K Volksbond. De knechts besloten die avond tot de oprichting van de Afdeeling Molenaarsknechts der Bondsafdeling. Er vond diezelfde avond een schaduwvergadering plaats van molenaarsknechts in een uitgebroken branderij op de hoek van de Bokkensteeg aan de Lange Haven. Deze vergadering had vooral ten doel propaganda voor de Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond, die volgens haar woordvoerders voor de werkman werkte, terwijl de Volksbond alleen maar het belang der patroons op het oog had. Er werd door de laatstgenoemde vergadering besloten nog een werkdag te wachten op antwoord van de directie van de ‘Draak’ voordat tot staking werd overgegaan.

Via een advertentie in de Nieuwe Schiedamsche Courant van 24 september  1899 wordt de paardenstal en het daarbijbehorende koetsiershuis te huur aangeboden.
De stoommolen werd in 1901 verkocht aan de N.V. Oxygenium, die in het pand een fabriek vestigde voor zuurstof en waterstof.


Een luchtopname van een deel van de ‘Westvest’ in 1939 (Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 11706). Met plak en knipwerk is daarin op de open plek aan de ‘Nieuwe Haven’ een molen gezet (Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 33157) om aan te geven waar vroeger de molen en later de stoommolen ‘De Gaper’ stonden. De geopende brug is de buiten gebruik gestelde noodbrug, die in gebruik was tot 1939 bij de bouw van de ‘Oranjebrug’ (niet op de foto).

Stoommolen ‘De Gaper’ (1866)
Adres: Westvest
Eigenaar: H. Braat

De windmolen ‘De Gaper’ brandde volledig uit op zondagavond 24 januari 1864. Deze molen, eigendom van de heer H. Braat, die een stuk kleiner was dan de meeste Schiedamse molens, stond met zijn wiekenkruis naar de Nieuwe Haven gericht.

Verder Lezen


Stoommolen ‘Nederland’ (1892)

Hoek Nieuwe Haven – Schoolstraat. Links het eerste pand is een branderij die later is omgebouwd tot stoommolen “Nederland”. Het tweede pand is branderij “New York”. De kerk is de Onze Lieve Vrouwe of Frankelandse kerk.
Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 06522 (bewerkt).

Directeur 1892: J.A.M. Jansen
Adres: Nieuwe Haven 105-107-109
Commissarissen: Joh. Th. Bertels en Petrus Can. M. Jansen

Eigenaar 1892: N.V. 
Aangekocht in 1894 stoommolen ‘De Dubbele Arend’.

Omstreeks 1870 stonden op de hoek Nieuwe Haven – Schoolstraat drie branderijen, die ressorteerden onder Wijk G. In 1896 werden de wijken met haar nummers vervangen door huisnummers. Zo werden de adressen Wijk G no. 198, 198a en 199 vervangen door Nieuwe Haven no. 105, 107 en 109. De voormalige branderij op no. 105 werd omgebouwd tot kantoor, en de voormalige branderij op no. 107 tot stoommolen. De branderij op nummer 109 bleef een branderij en was eigendom van de firma P. Melchers. Halverwege 1892 werd de molen in bedrijf gesteld.

Verder Lezen

1) J.A.M. Jansen bezat ook nog een stoombranderij aan de Buitenhaven in Schiedam.


Stoommolen ‘De West’

Eigenaar 1871: N.V.
Adres: Westvest

Directeur 1889: T.P. Jansen

Op 16 maart 1912 werd de stoommolen ‘De West’ ontbonden. De heer J.M.H. Bemelmans werd tot curator benoemd.


Noten
1Cycloop (Rondogigen) waren eenogige reuzen, die hoorden bij een eenzaam levende stam. Ze bewoonden de flanken van de ‘Etna’ en hielden zich bezig met wat de aarde voortbracht. ‘Van Achilleus tot Zeus’ – Eric M. Moormann & Wilfried Uitterhoeve – SUN Nijmegen 1987

Laatst bijgewerkt op 22/12/2022